Struktur Organisasi

 

Jabatan Nama
Ketua Jurusan Tarbiyah Abd. Aziz, M.Pd.I
Sekretaris Jurusan Tarbiyah Anin Nurhidayati, M.Ag
Kaprog PAI Drs. Moh.Kharis, M.Pd.
Kaprog PBA Dr. Kojin, MA.
Kaprog TMT Dra. Umy Zahroh, M.Kes
Kaprog TBI Arina Shofiya, M.Pd.I
Kaprog PGMI Muhamad Zaini, M.A

 

   
© Tarbiyah IAIN Tulungagung